Bong Eliab Console

MAHAHALAGANG PAGSUSULIT

Halimbawa:


Pumili ng isang tanong sa I at isa sa II.  Sasagutin ang isang tanong sa loob ng apatnapong minuto (40 mins) hanggang isang (1) oras.   Pagkatapos nito, ibigay sa guro ang papel at umalis ng tahimik sa klase.   Mahigpit na ipinagbabawal ang pag-iingay, pakikipag-usap sa kaklase.  Lahat ng katanungan ay isasangguni sa guro.

Ia. Nararanasan ng tao na meron siyang loob na nakikisalamuha sa mga nasa labas. Humahantong ang pakikisalamuha sa malalim na pakikipagkapuwa: utang na loob. Kaya pinapahalagahan ng tao ang pakikipagkapuwa sapagkat tumutubo ang kanyang kalooban, pati na rin ang kalooban ng kapuwa tao. Nagmumula ito sa halagang panloob na binibigyang halaga habang nakikipagkapuwa.

Ib. Taglay ng wika ang kapaitan at tagumpay sa paghahanap ng katotohanan sapagkat laging may potensyal ang wika na maghanap at magturo sa tao sa pamamagitan ng paggamit sabay paglikha nito. Kaya ang wika ay pagsisikap ng tao na lumapit sa katotohanan, at nakikita rin niya na ito ang dapat sa kanya bilang tao. Magbigay ng isang makisig na pagmumunimuni.

IIa. Tungkulin ng tao na linangin ang kanyang kultura sa pagsisikap na hanapin ang mabuti at angkop sa tao. Namumulat ang tao sa mga pagpapahalagang nasa kultura sabay kinikilatis niya ito sa pamamagitan ng matinong pagtitimbang ayon sa ethos. Kaya ang mismong kultura ay kailangang tingnan sa normatibo't heuristikong paraan na makita ang mabuti sa tao bilang tao.

IIb. Isang gawain ang pamimilosopiya. Ito ang palaging pagsisikap ng tao na hanapin ang katotohanan at karunungan. Ngunit sabay ng paghahanap na ito ang pagmumulat ng tao sa kanyang pagka-hindi-alam. Kaya sa pamimilosopiya ay walang sawang pagsalo ng tao sa maraming kulay ng katotohanan, ngunit mulat siya na hindi niya malalaman lahat ngunit nagsisikap pa rin siya, sapagkat nakikita niyang ito ang angkop sa kanya bilang tao.

CLICK BELOW FOR EXAM ON-LINE

Exam On-Line


BACK TO ETHICS MAIN PAGE

 

Karapatang Ari 1998
J. S. Eliab
Walang bahagi ng mga nakasulat dito ang maaring gamitin ninuman

sa anumang anyo at hugis na walang nakasulat na pahintulot
ang tagalathala maliban sa ilang pagsiping
gamitin sa pagtatasa ng
mga gawain at paksang nakasaad dito.