Bong Eliab Console

MGA MAG-AARAL
"Mga Katoto sa Paghahanap ng Katotohan"

 


BACK TO ETHICS MAIN PAGE

Karapatang Ari 1998
J. S. Eliab
Walang bahagi ng mga nakasulat dito ang maaring gamitin ninuman

sa anumang anyo at hugis na walang nakasulat na pahintulot
ang tagalathala maliban sa ilang pagsiping
gamitin sa pagtatasa ng
mga gawain at paksang nakasaad dito.