Bong Eliab Console

PABIGKAS NA PAGSUSULIT
(Comprehensive Oral Exams)


Ang pabigkas na pagsusulit ay isang pagsasanay sa mga mag-aaral sa larangan ng pananalita.   Hindi lamang hinuhubog ang mag-aaral sa pagsusulat kundi sa pagsasalita rin sa Pilipino.  Kaya layunin ng pagsusulit na ito na timbangin ang kakayahan ng mag-aaral na bigkasin ang kanilang natutunan at naunawaan sa buong semestre.

 

Mga Paghahanda:

  • Mula sa simula ang sakop ng pabigkas na pagsusulit.  Kaya inaasahan nag-aral ang estudiyante mula sa simula ng klase hanggang sa pinakahuling tinalakay na paksa.
  • May mga tesis na ibibigay isang linggo bago ang pagsusulit.
  • Pumunta sa Dibisyon ng Pilosopiya upang pumili ng oras kung kailan at saan gaganapin ang pagsusulit.  Kopyahin ang napiling oras upang hindi makalimutan.
  • Ang guro ang mamimili ng mga tanong na sasagutin ng mag-aaral.   Uubusin ang labinlimang minuto (15 minutes) sa pagtalakay sa mga tanong.
  • Pumunta nang maaga upang makapagsimula sa tamang oras.
  • Walang espesyal na pagsusulit sa mga hindi pumunta sa kanilang pagsusulit.

 


BACK TO ETHICS MAIN PAGE

 

Karapatang Ari 1998
J. S. Eliab
Walang bahagi ng mga nakasulat dito ang maaring gamitin ninuman

sa anumang anyo at hugis na walang nakasulat na pahintulot
ang tagalathala maliban sa ilang pagsiping
gamitin sa pagtatasa ng
mga gawain at paksang nakasaad dito.