Bong Eliab Console

MGA PATAKARAN SA KLASE


1. PANGUNAHING BABASAHIN SA KURSO

Tingnan ang Silabus ng Kurso.   Madalas sinasabi ito ng guro sa simula ng klase.

2. IBANG MAPAGKUKUNAN NG KAALAMAN

Ang ibang mga materyales, artikulo at aklat para sa gawaing indibidwal o panggrupo ay matatagpuan sa ilalim sa Dibisyon ng Pilosopiya o sa Aklatan ng Pamantasan o sa Internet na maari ninyong tingnan.

3. PAGDALO AT KAAGAPAN SA KLASE

Pakitala ang inyong pagliban. Ang bawat mag-aaral ay pinahihintulutan ng hindi hihigit sa sampung (10) pagliban sa mga klaseng nagkikita tatlong beses sa isang linggo, at pitong (7) pagliban sa mga klaseng nagkikita lamang ng dalawang beses sa isang linggo. Responsable ang bawat isa sa kanyang pagliban. Ang huli sa klase wala pang sampung minuto ay may katlong bahagi (1/3) na pagliban. Pagkatapos ng sampung minuto, isang pagliban na ito. Mahigpit na ipatutupad ang patakarang ito.

4. PAGBIBIGAY NG MARKA

Pakitala ang inyong mga marka. Ang kahuli-hulihang grado ay mahahalaw sa sumusunod na paraan:

 • 20% mga salamisim (reflection papers), pagmumunimuni at markahang pagbibigkas o MP (oral recitations)
 • 40% mahalagang pagsusulit (major exams, all exams are in essays)
 • 40% pabigkas ng pagsusulit (oral exam, 15 mins per student)

Pagtutumbas:

 • A - 92 pataas
 • B+ - 88-91
 • B - 84-87
 • C+ - 79-83
 • C - 76-78
 • D - 75
 • F - 70
 • INC - 65
 • FD - 60

5. ORAS NG PAGSANGGUNI:

6. KARAGDAGANG PAKSA

Ang mga takdang aralin at sulatin ay nararapat ibigay sa simula ng klase, at hindi sa Dibisyon ng Pilosopiya. Hindi tatanggapin o pinahihintulutan ang mga huling gawain o pagsusulit maliban na lamang sa mga sumusunod na kadahilanan:

 • malubhang karamdaman (pagsasagamutan)
 • kapahamakan ng kalikasan
 • pagkamatay sa pamilya

Walang espesyal na pagsusulit.

7. MGA DETALYE NG PATAKARAN SA KLASE


BACK TO ETHICS MAIN PAGE

 

Karapatang Ari 1998
J. S. Eliab
Walang bahagi ng mga nakasulat dito ang maaring gamitin ninuman

sa anumang anyo at hugis na walang nakasulat na pahintulot
ang tagalathala maliban sa ilang pagsiping
gamitin sa pagtatasa ng
mga gawain at paksang nakasaad dito.