Bong Eliab Console

SILABUS SA KURSONG ETIKA
Philo 107

 


Pambungad:

Bilang huling kurso ng pamimilosopiya sa pamantasan, nilalayon ng Etika na hubugin ang kakayahan ng mga mag-aaral na dumama sa pagpapahagang moral bilang batayan ng kanilang buhay. Kaya ang buong proseso ng pagninilay at pagmumuni ay umiikot sa mga pamantayan ng karapatang pantao at responsibilidad niya sa kanyang lipunan at sa buong kaayusan na nasa kalikasan.

 

Layunin:

 • Magbigay ng pangkalahatang pananaw ukol sa kasaysayan ng pagpapahalagang moral;
 • Tulungan ang mga mag-aaral na hubugin nila ang kanilang kakayahan na mag-isip at magtimbang kung ano ang mahalaga sa tao;
 • Na makita ng mga mag-aaral ang halagang moral hindi lamang sa loob ng kultura, kundi sa pakikipagkapuwa-kultura sa ibang lahi upang palabasin ang nararapat sa tao, ang mas mabuti para sa tao
 • Akayin ang mga mag-aaral na ang tunay na Mabuti at Totoo ay ang Diyos na ibinabahagi niya ang kanyang kabutihan at katotohanan sa lahat ng nilikha.

Pangunahing Teksto:

 • Pambungad sa Kursong Pilosopiya ni Bong Eliab at Roque J. Ferriols, SJ
 • Pambungad sa Etika ni Bong S. Eliab
 • Pagpapahalagang Moral ni Rainier R.A. Ibana, Ph.D.
 • Grounds and Norms of Morality ni Ramon C. Reyes, Ph.D.
 • Bhagavad-Gita: makataong kalagayan bilang landas ng kaligtasan ni Bong Eliab
 • Ekonomiya sa Larangan ng Espiritu ni Bong Eliab

Mga Pelikulang Panonoorin:

 • Saving Private Ryan
 • Schindler's List
 • La Amistad
 • Silent Scream
 • Dreams
 • Three (3) Tapes on Business Ethics

Mga Pangangailangan ng Kurso

 • Mahalagang Pagsusulit (4)
 • Pagmumunimuni at Salamisim (Reflection Papers)
 • Markahang Pagbibigkas (Oral Recitation)
 • Pabigkas na Pagsusulit (Final Oral Examination)

 


Back to Ethics Main Page

 

Karapatang Ari 1998
J. S. Eliab
Walang bahagi ng mga nakasulat dito ang maaring gamitin ninuman

sa anumang anyo at hugis na walang nakasulat na pahintulot
ang tagalathala maliban sa ilang pagsiping
gamitin sa pagtatasa ng
mga gawain at paksang nakasaad dito.