PAGTITIYAK
(Student Verification Page for Grade Updates)

 

PARA LAMANG ITO SA MGA MAG-AARALIyong Email address:

 

Apelyido (Last Name)


Pangalan (First Name):
 

Kurso (Course):
 

Oras ng Klase/kuwarto (Classhour/Room):
 

Bago tingnan ang grado, alalahanin ang username at password
na binigay ng guro sa klase.


 

Karapatang Ari 1998
J. S. Eliab
Walang bahagi ng mga nakasulat dito ang maaring gamitin ninuman

sa anumang anyo at hugis na walang nakasulat na pahintulot
ang tagalathala maliban sa ilang pagsiping
gamitin sa pagtatasa ng
mga gawain at paksang nakasaad dito.