WARNING!
This is a timed examination form.   The Form will automatically
be gone within approximately an hour,
YOUR ANSWERS WILL BE GONE FOREVER IF THE FORM RELOADS ITSELF.
It will not be received by the Faculty.  So, please time yourself. 
This is only a one (1) hour examination. 
PRESS SUBMIT BUTTON BEFORE TIME ENDS!

Please put necessary information below.  Incomplete information will invalidate the examination form.

E-mail Address**
Last Name
First Name
I.D. No./Permit No.

Course/Year:

Password (Private)

Class Hour/Room:

**Optional. If you do not have an e-mail address, your paper will not be returned on-line through e-mail.  It will be posted instead on the Exam Papers page.  It is highly recommended that you get your e-mail address.


Pumili lamang ng isang tanong sa mga sumusunod:

Mga Tanong:

IIIC. Sa pananahan ng tao sa daigdig, isinaalang-alang niya ang pagtatalaban ng ekolohiya at ekonomiya sa tamang sukat. Nawawala ang dinamikong pagtatalaban at pagtutulungan kung hindi naging tahanan ng tao ang kapaligiran. Sa pagsasantabi sa ekolohiya alang-alang sa ekonomiya, naisasantabi rin ang ibang kapuwa tao.  Samakatuwid, nilalabag rin ng isang nagmimiron ang karapatang pantao, pati ang kalikasan.

IIIE. Nasa konteksto lagi ng paglabag ng kalayaan at katwiran ang paglabag sa karapatang pantao. Ang pagtanggi sa galangin ang karapatang pantao ay pagsira sa ley natural. Kaya dapat nakaugat at nakabatay sa likas na kaayusan ang mga batas, sapagkat dapat sinasalimin ng batas ang katwirang nagpapalaya at kalayaan makatwiran.  Magbigay ng pagmumunimuni.

Napiling Tanong: 

Put your answers within box below.
Please press Submit Button a few minutes before an hour.


Below is a virtual timer. This will remind you of remaining time.  Click start if you want to use it.

Start at

All Rights Reserved 1999
J. S. Eliab