WARNING!
This is a timed examination form.   The Form will automatically
be gone within approximately an hour,
YOUR ANSWERS WILL BE GONE FOREVER IF THE FORM RELOADS ITSELF.
It will not be received by the Faculty.  So, please time yourself. 
This is only a one (1) hour examination. 
PRESS SUBMIT BUTTON BEFORE TIME ENDS!

Please put necessary information below.  Incomplete information will invalidate the examination form.

E-mail Address**
Last Name
First Name
I.D. No./Permit No.

Course/Year:

Password (Private)

Class Hour/Room:

**Optional. If you do not have an e-mail address, your paper will not be returned on-line through e-mail.  It will be posted instead on the Exam Papers page.  It is highly recommended that you get your e-mail address.


Pumili lamang ng isang tanong sa mga sumusunod:

Mga Tanong:

IIIC. Sa pananahan ng tao sa daigdig, isinaalang-alang niya ang pagtatalaban ng ekolohiya at ekonomiya sa tamang sukat. Nawawala ang dinamikong pagtatalaban at pagtutulungan kung hindi naging tahanan ng tao ang kapaligiran. Sa pagsasantabi ng ekolohiya alang-alang sa ekonomiya, naisasantabi rin ang ibang kapuwa tao.  Magbigay ng makisig na pagmumunimuni.

IIIF. Kalayaan at katwiran ang nilalabag kung hindi isinaalang-alang ang karapatan ng tao. Kaya sa larangang panlipunan, kailangang aktibong ipagtanggol ang karapatang pantao sa pamamagitan ng pag-aangkop ng lex positiva sa likas na kaayusan. Ang paggalang ng tao sa lex naturalis, mas nagiging malaya at mas nagiging makatwiran siya bilang tao sapagakat ginagampanan niya ang kanyang telos.  Ipaliwanag.

Napiling Tanong: 

Put your answers within box below.
Please press Submit Button a few minutes before an hour.


Below is a virtual timer. This will remind you of remaining time.  Click start if you want to use it.

Start at

All Rights Reserved 1999
J. S. Eliab