WARNING!
This is a timed examination form.   The Form will automatically
be gone within approximately an hour,
YOUR ANSWERS WILL BE GONE FOREVER IF THE FORM RELOADS ITSELF.
It will not be received by the Faculty.  So, please time yourself. 
This is only a one (1) hour examination. 
PRESS SUBMIT BUTTON BEFORE TIME ENDS!

Please put necessary information below.  Incomplete information will invalidate the examination form.

E-mail Address**
Last Name
First Name
I.D. No./Permit No.

Course/Year:

Password (Private)

Class Hour/Room:

**Optional. If you do not have an e-mail address, your paper will not be returned on-line through e-mail.  It will be posted instead on the Exam Papers page.  It is highly recommended that you get your e-mail address.


Pumili lamang ng isang tanong sa mga sumusunod:

Mga Tanong:

IIIB. Hindi matatawag na nabubuhay sa larangan ng meron ang taong hindi bahagi sa pag-iral ng iba at tumatayong may-ari ng kalikasan. Nagmimiron ang tawag sa kanya: nanunuod, taga-gamit ng meron. Inuutang niya lagi mula sa hinaharap na salinlahi ang kanilang buhay para sa kanyang kapakanan. Hindi niya tahanan ang meron, bagkus dayuhan siya sa meron. Ipaliwanag.

IIIE. Nasa konteksto lagi ng paglabag ng kalayaan at katwiran ang paglabag sa karapatang pantao. Ang pagtanggi na galangin ang karapatang pantao ay pagsira sa ley natural. Kaya dapat nakaugat at nakabatay sa likas na kaayusan ang mga batas, sapagkat sinasalamin ng batas ang kalayaan at katwiran ng tao. Magbigay ng pagmumunimuni.

Napiling Tanong: 

Put your answers within box below.
Please press Submit Button a few minutes before an hour.


Below is a virtual timer. This will remind you of remaining time.  Click start if you want to use it.

Start at

All Rights Reserved 1999
J. S. Eliab