WARNING!
This is a timed examination form.   The Form will automatically
be gone within approximately an hour,
YOUR ANSWERS WILL BE GONE FOREVER IF THE FORM RELOADS ITSELF.
It will not be received by the Faculty.  So, please time yourself. 
This is only a one (1) hour examination. 
PRESS SUBMIT BUTTON BEFORE TIME ENDS!

Please put necessary information below.  Incomplete information will invalidate the examination form.

E-mail Address**
Last Name
First Name
I.D. No./Permit No.

Course/Year:

Password (Private)

Class Hour/Room:

**Optional. If you do not have an e-mail address, your paper will not be returned on-line through e-mail.  It will be posted instead on the Exam Papers page.  It is highly recommended that you get your e-mail address.


Pumili lamang ng isang tanong sa mga sumusunod:

Mga Tanong:

IIA. Nararanasan ang kaayusan bilang maganda. Itong kaayusan na ito ay sinauna at likas, ngunit kayang maunawaan ng tao. Ang pag-unawa mismo sa kaayusang nagpapakita ay bahagi ng pagiging tao ng tao. Telos mismo ng tao na hanapin at sundan itong kaayusan. Lumalabas ang kagandahang loob ng tao kung ginagawa niya ang kanyang telos sa mismong paggalang sa kaayusan na nasa kanya at sa kanyang paligid. Kaya sabi ni Aristoteles, na ang mismong mabuti ay maganda.

IIC.   Kung naglalakbay ang tao tungo sa kanyang kaganapan, itong paglalakbay na ito ay isang hiwaga at hindi isang problema. Sapagkat ang pagpapakabuti ay nasa loob mismo ng kaayusan ng tao at nasa labas rin ng tao, at bahagi ang tao at lampas pa sa tao. Kaya sa pagtahak niya sa kanyang telos, kailangan niya ng birtud ng prudencia, katarungan, pagkamahinahon at pagkamatapang. Ipaliwanag.

Napiling Tanong: 

Put your answers within box below.
Please press Submit Button a few minutes before an hour.


Below is a virtual timer. This will remind you of remaining time.  Click start if you want to use it.

Start at

All Rights Reserved 1999
J. S. Eliab