WARNING!
This is a timed examination form.   The Form will automatically
be gone within approximately an hour,
YOUR ANSWERS WILL BE GONE FOREVER IF THE FORM RELOADS ITSELF.
It will not be received by the Faculty.  So, please time yourself. 
This is only a one (1) hour examination. 
PRESS SUBMIT BUTTON BEFORE TIME ENDS!

Please put necessary information below.  Incomplete information will invalidate the examination form.

E-mail Address**
Last Name
First Name
I.D. No./Permit No.

Course/Year:

Password (Private)

Class Hour/Room:

**Optional. If you do not have an e-mail address, your paper will not be returned on-line through e-mail.  It will be posted instead on the Exam Papers page.  It is highly recommended that you get your e-mail address.


Pumili lamang ng isang tanong sa mga sumusunod:

Mga Tanong:

IIB. Kailangang alisto ang tao na makiramdam sa kanyang telos, isang panloob na kilos, udyok at pag-asam tungo sa kanyang kaganapan. Ngunit hindi lamang nakabatay ang telos ng tao sa udyok, telos rin mismo ng tao na magpasya upang gumawa ng mabuti tungo sa kanyang kaganapan. Kailangan ng wastong disposisyon, na may birtud ng pagkamahinahon na hindi lamang ng panlabas na kapaligiran ang nagpapakabuti kundi ng kanyang kalooban: udyok, pasya at pagpipili. Sa pagsasagawa ng kanyang pasyang pinili na alam niyang tumutungo sa kanyan kaligayahan at kaganapan, isinaalang rin niya ang ibang tao sa pamamagitan ng birtud ng katarungan. Ipaliwanag.

IIC. Kung naglalakbay ang tao tungo sa kanyang kaganapan, itong paglalakbay na ito ay isang hiwaga at hindi isang problema. Sapagkat ang pagpapakabuti ay nasa loob mismo ng kaayusan ng tao at nasa labas rin ng tao, at bahagi ang tao at lampas pa sa tao. Kaya sa pagtahak niya sa kanyang telos, kailangan niya ng birtud ng prudencia, katarungan, pagkamahinahon at pagkamatapang. Ipaliwanag.

Napiling Tanong: 

Put your answers within box below.
Please press Submit Button a few minutes before an hour.


Below is a virtual timer. This will remind you of remaining time.  Click start if you want to use it.

Start at

All Rights Reserved 1999
J. S. Eliab