greeks.gif (8712 bytes)
Mga Sinaunang Griyego (Philo 312)
Bong S. Eliab
Dibisyon ng Pilosopiya
Ateneo de Davao University

Silabus | Mga Nota | Babasahin | Papel | Pagsusulit

 

Pambungad: Ang makasaysayang pagtalakay sa pilosopiya ay nagsisimula sa mga sinaunang taong namulat sa daigdig bilang tigib sa mga paksa na kailangang pagtakhan.   Utang ng kasalukuyang namimilosopiya sa mga kapuwa taong ito ang kanilang natanggap na karunungan, mga karunungang naitala't naitago ngunit buhay na buhay at angkop na angkop sa pang-aaraw-araw na pagsisikap ng tao na magpakatao.  Ang mga sinaunang Griyego ang tinutukoy dito.   Tumpak lamang na ang isang istoryador ng pilosopiya ay magbigay ng isang makisig na pambungad ukol sa mga taong naging gabay sa pag-iisip, pagkamatino, at pagpapakatao.

Pangkalahatang Layunin: Ang Sinaunang Griyego ay panahon ng pangingilatis ng mga sinaunang tao ukol sa kosmos.    Ito ang panahon na nagtataka ang tao ukol sa kanyang mundong ginagalawan, ang lipunan, kabutihan at pagiging moral, ang kagandahan. Ang diwang Griyego nakipagtalaban sa iba't ibang kultura, isang mayaman na pagsasama ng samu't saring kaugalian, ang pinakamagaling sa buong sangkatauhan.  Maaninagan ito sa paglalakbay ni Odysseus, pabalik sa kanyang tahanan, dala-dala ang kayamanan ng karunungang natutunan mula sa iba't ibang lugar.

Layunin ng kursong ito na subukang pasukin ang sanglibutang Griyego na namumukadkad ang pamimilosopiya mula sa bukal ng pagtataka sa meron. Maaring mamulat rin ang mga mag-aaral na sa pamamagitan ng pagmumunimuni, ang buong kasaysayan ng mga Sinaunang Griyego ay isang paglalakbay ng dalawang kaibigan, na ngayon lamang nagkasama, nagkakilala, nakikipagkapuwa. Ngunit kung tutuusin, angkop na angkop sila sa isa't isa -- ang katoto at katotohanan.

Layunin ng Kurso:

Pagkatapos ng isang semestre, inaasahan na ang mag-aaral ay:

Makilala ang iba't ibang sinaunang Griyegong pilosopo.

may sapat na batayang kaalaman ang iba't ibang uri ng pag-iisip Griyego, mga nakasanayang estilo ng pagmamasid, tradisyon at pagsusuring pilosopiko

may batayan at kagyat na kakayahan upang makita ang pangkalahatang kultura ng mga Griyego, makipagsalubungan sa kayamanan ng wikang Griyego

may kakayahang magmuni at bumuo ng mga salamisim na naglalagom sa kanyang karanasan bilang tao batay sa mga pamimilosopiya ng bawat isang Griyegong pilosopo, maiugnay ito sa kasalukuyang buhay.

Values: Pananampalataya (faith), kakayahang mangilatis (critical thinking), pag-ibig, katapatan, pag-asa, pakikipagkapuwa, pasensiya, prudensiya, katarungan, kabutihan

References:

Mga Sinaunang Griyego, Roque J. Ferriols, S.J. (Pangunahing Teksto)
Aristotle on Nature and Living Things, Allan Gotthelf
Studies on Plato's Metaphysics, R.E. Allen
Greek Science and Mechanism, D.M. Balme
The Art of Persuasion in Greece, G. Kennedy

Click here to access the university library e-catalog.

Links/Notes:

Requirements:

 1. Tatlong Mahahalagang Pagsusulit (Four Written Exams)
 2. Pagmumunimuni at Salamisim (Reflection Papers)
 3. Markahang Pagbibigkas (MP) at Pangkatang Proyekto (Oral Recitation and Group Projects)
 4. Pabigkas na Pagsusulit (Oral Examinations-15 minutes/student)

CLASS SESSIONS AND LECTURES

 

A. IBANG MAPAGKUKUNAN NG KAALAMAN

Ang ibang mga materyales, artikulo at aklat para sa gawaing indibidwal o panggrupo ay matatagpuan sa ilalim sa Dibisyon ng Pilosopiya o sa Aklatan ng Pamantasan o sa Internet na maari ninyong tingnan.

B. PAGDALO AT KAAGAPAN SA KLASE

Pakitala ang inyong pagliban. Ang bawat mag-aaral ay pinahihintulutan ng hindi hihigit sa sampung (10) pagliban sa mga klaseng nagkikita tatlong beses sa isang linggo, at pitong (7) pagliban sa mga klaseng nagkikita lamang ng dalawang beses sa isang linggo. Responsable ang bawat isa sa kanyang pagliban. Ang huli sa klase wala pang sampung minuto ay may katlong bahagi (1/3) na pagliban. Pagkatapos ng sampung minuto, isang pagliban na ito. Mahigpit na ipatutupad ang patakarang ito.

C. PAGBIBIGAY NG MARKA

Pakitala ang inyong mga marka. Ang kahuli-hulihang grado ay mahahalaw sa sumusunod na paraan:

 • 33% unang mahalagang pagsusulit, mga salamisim (reflection papers), pagmumunimuni at markahang pagbibigkas o MP (oral recitations)
 • 33% pangalawang mahalagang pagsusulit (major exams, all exams are in essays), salamisim, markahang pagbibigkas
 • 33% komprehensibong pabigkas ng pagsusulit (oral exam, 15 mins per student)

Pagtutumbas:

Grado Katumbas
A 92-pataas
B+ 88-91
B 84-87
C+ 80-83
C 76-79
D 75
F 70
INC 65
FD 60
NFE 65

D. ORAS NG PAGSANGGUNI:

 • Lunes hanggang Biyernes, 9:00 ng umaga - 12:00 ng tanghali sa Admissions Office o sa Dibisyon ng Pilosopiya.

E. KARAGDAGANG PAKSA

Ang mga takdang aralin at sulatin ay nararapat ibigay sa simula ng klase, at hindi sa Dibisyon ng Pilosopiya. Hindi tatanggapin o pinahihintulutan ang mga huling gawain o pagsusulit maliban na lamang sa mga sumusunod na kadahilanan:

malubhang karamdaman (pagsasagamutan)

kapahamakan ng kalikasan

pagkamatay sa pamilya

Walang espesyal na pagsusulit.

F. MGA DETALYE NG PATAKARAN SA KLASE

 • Hinihingi sa mag-aaral na huwag magpahuli sa klase nang hindi maabala ang pagtalakay ng paksa sa klase.  Kung merong MP (markahang pagbibigkas) sa simula ng klase, at ang tinawag ang mag-aaral ngunit wala pa siya, bibigyan siya ng gradong 70%.
 • Hindi pinapayagan ang pag-iingay sa klase, pagbubulung-bulungan, lalo na sa pagsusulit.
 • Kailangang patayin ang mga beeper, telepono, radyo, at iba pang instrumentong maiingay habang nasa loob ng klase. Hindi pinahihintulutan ang paggamit ng mga ito habang may klase. Kukunin ng guro ang mga ito kung nakakaistorbo ng klase.
 • Maaring kumain sa klase o magdala ng maiinom na tubig.  Basta gagawin lamang ito sa isang tahimik na paraan.
 • Kailangang magpaalam muna sa guro bago lumabas papuntang palikuran.
 • Hindi pinapayagang ang kahit sinumang mag-aaral na hindi bahagi ng klase na pumasok sa kuwarto nang walang pahintulot ng guro.
 • Lahat ng salamisim ay dapat sa isang maikling puting papel (short bond paper), nakamakinilya o kompyuter, double-spaced, hindi bababa sa apat (4) na pahina, at ang laki ng font ay 12 puntos lamang (12 pts.).

All Rights Reserved Eliab 2002
Updated as of 08 Nov 2002 01:52:38 PM