philo106.jpg (10611 bytes)

 Karapatang Ari 2001
J. S. Eliab
Walang bahagi ng mga nakasulat dito ang maaring gamitin ninuman

sa anumang anyo at hugis na walang nakasulat na pahintulot
ang tagalathala maliban sa ilang pagsiping
gamitin sa pagtatasa ng
mga gawain at paksang nakasaad dito.
Updated last: Monday, August 20, 2001 06:30:29 PM