Pagsasalamisim sa City of Angels
Sonza, Ma. Theresa Jae August 11, 1998

Madalas nating nakikita ang banal sa langit na siyang sumusukob sa atin, sa tigas ng bato, sa kalawakan ng karagatan, at sa tapat na pakikipagkapwa natin sa ibang tao. Bakit kinakailangan pa nating lumabas sa ating mga sarili para makita o madama ang presensya ng banal?

May mga katotohanan sa buhay na hindi natin maaring maipaliwanag. Bagamat marami nang natuklasan tungkol sa pagpapahaba ng buhay, hindi maiiwasang tayo ay mamatay. Isang katotohanang nagpapahayag na mayroon pang higit sa atin, isang hindi natin lubusang matarok --ang banal. Samakatuwid, ang kamatayan ay isang heiropaniya, at hindi isang salot na dapat katakutan [sapagkat ako’y takot mamamatay] . Kagaya ng sinabi ng isang anghel kay Seth: You should know better... it’s [death is part of] life.

Ang cells ay heiropaniya ng banal, sapagkat ito ang biyaya ng Maykapal na siyang bumubuhay sa tao. Ngunit kapag namatay ang cells, patay na ba ang buong katauhan? Alam nating tayo ay higit pa sa cells, na may lampas pa doon. Ang banal na pinanggalingan ng cells ay nasa atin mismo, at lumalampas din sa atin. Ayon pa sa City of Angels: The body gives in... it is still living... not in the way we think.

Sapagkat lagi nating nadarama at nararanasan, hindi natin pinapalagay na heiropaniya ang ating katawan, na siyang may kakahayang magpahayag ng damdamin: ang pagtulo ng luha kapag nalulungkot, ang pagtawa dahil sa pagkagalak, pag-init sa dampi ng halik, ang pandama. Sa pelikula, makikita natin ang biyaya ng pandama sa pagkasabik ni Seth na nakaramdam ng halik o magkaroon ng dugo, at sa pagkagutom ni Nathan Messenger. Kung wala ang pandama, para tayong amoebae na lumulutang sa kalawakan. Ang mga damdaming ito ang nagbibigay kulay sa ating buhay; isang pagpapakita na may malasakit ang Maykapal sa atin. Isang pagmamalasakit na maging makabuluhan ang ating buhay sa mundo.

Isang mahalagang kalikasan ng tao na nagpapakita ng katotohanan ng banal ay ang kalayaan: freewill. Malaya tayong gawin ang ating naisiin, masiyahan sa mga bunga nito, at magsisi sa ating mga kamalian.. Sapagkat sinusukuban ng banal ang lahat, hindi niya tayo pinipilit na unawain ang lahat. Sa halip, binibigyan niya tayo ng kalayaang tuklasin ang katotohanan sa sarili nating kumpas at ritmo. Binigyan niya tayo ng kalayaan pagyamanin ang ating buhay.. Kagaya na rin sa City of Angels, si Seth ay may kalayaang ipagpalit ang buhay na walang hanggan, sa kaunting sandaling madama ang presensya ni Maggie. Ito’y isang biyaya ng kalayaan na nagpapahayag ng sukdulang pagmamahal ng Banal sa atin.

 

Home | Philosophy | University

All Rights Reserved J. S. Eliab 1999
01/11/99