Bong Eliab Console

PILOSOPIYA NG PAGPAPAHALAGANG MORAL
Philosophy of Moral Values
(Philo 107)

Ginagawa pa!

Ipagpaumanhin at ginagawa pa rin namin.

 

 

 

Karapatang Ari 1998
  J. S. Eliab
Walang bahagi ng mga nakasulat dito ang maaring gamitin ninuman

sa anumang anyo at hugis na walang nakasulat na pahintulot
ang tagalathala maliban sa ilang pagsiping
gamitin sa pagtatasa ng
mga gawain at paksang nakasaad dito.