greeks.gif (8712 bytes)
Mga Sinaunang Griyego (Philo 312)
Bong S. Eliab
Dibisyon ng Pilosopiya
Ateneo de Davao University

Silabus | Mga Nota | Babasahin | Papel | Pagsusulit

Sesyon Paksa Babasahin Takdang Aralin
1
 • Pambungad
 • Patakaran sa Klase
 • Metodo na Gagamitin
 • Grado at Pagliban
Basahin ang Batayang Salita (Sinaunang Griyego)
2 Sinaunang Griyego

Batayang Salita

 • Aletheia
 • Logos
 • Doxa
 • Physis
 • Kosmos
 • Dike
 • Polis
 • Nomos
 • Phainomena
Basahin ang ikalawang kabanata: Herakleitos
3 Herakleitos
 • Logos bilang paghihidwaan
 • Logos bilang pag-aangkop
 • Logos nasa psyche, physis, kosmos
 • Logos bilang dike
Basahin ang mga nota sa Parmenides. Basahin ang teksto ukol kay Parmenided sa Sinaunang Griyego.
4 Parmenides
 • Tawag ng daimon at thea
 • Udyok ng pagnanais
 • Hindi Masasabi ngunit masesema
 • Sema
 • Doxa
Pagtatasa ng dalawang kabanata, pati ang batayang salita.
5 Parmenides at Herakleitos: Pagtatasa
6 Pre-Lim Examinations
7 Xenophanes
 • Pagiging Makata
 • Eis Theos
Basahin si Xenophanes
8
 • Dike ng Tao: Hanapin ang Diyos
 • Arete ng Tao: Paghahanap
9 Sokrates
 • Katutubong Karunungan ng Tao
 • Ang mga Taong nag-tetechne
 • Pribadong Buhay ni Sokrates
10
 • Kabutihan
 • Karunungan
 • Kamatayan
11 Platon
 • Eristike at Dialektike
 • Karahasan bilang Mabuti?
 • Ang Kuweba
 • Ontos On: Meron bilang Mabuti
 • Periakton: Pagpapalaya sa Tao
12 Mid-Term Examinations
13 Aristoteles
 • Mesotes: Bakas ni Herakleitos
 • Arete: Nasa pagka-gitna
 • Ang Dalawang Kalabisan
14
 • Ang Meson ay Kalabisan
 • Prudentia at Phronesis
 • Lohikang Nakalubog sa Meron
15
 • Ousia: Forma at Materia
 • Pagbabago ng meron
 • Prote-hyle
16 Homeros
 • Buhay ng tao
 • Paglalakbay tungo sa Katotohanan
 • Pakikipagkaibigan sa Naghahanap ng Totoo
17
 • Pag-uwi sa Tahanan
18 Oral Examinations

All Rights Reserved Eliab 2002
Updated as of 08 Nov 2002 01:11:06 PM